Междуинституциален механизъм

Решение 373 от 05.07.2017г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

1.За детски градини и училища:
• Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна,
които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се
и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позетивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
• Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
• Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.
2.За училищата:
• практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Списък на лицензираните доставчици на социални услуги
2.Информация за същността на всеки вид социална услуга
3.Практически насоки за действия при инцидент
4.Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в училищата