Стратегии

Актуализирана стратегия за развитие на училището 2016-2020 г.

Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитие на училището. Същите се приемат на Педагогически съвет и се утвърждават  от директора за всяка учебна година.

Това са:

Училищна програма за ЦОУД

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи