Стратегии

 

СТРАТЕГИЯ 2020-2025 г.

 

Училищните планове за реализиране на Националните стратегии са неделима част от стратегията за развитие на училището. Същите се приемат на Педагогически съвет и се утвърждават  от директора за всяка учебна година.

Това са:

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

 

Мерки за повишаване на качеството на образовананието