Училищен екип

2020г.-2021г.

Име,презиме и фамилия Длъжност
1. Димитринка Атанасова Цветкова диpектор
2. Светлана Дончева Сарафова старши учител начален етап на основното образование
3. Людмил Младенов Цветков старши учител начален етап на основното образование
4. Петя Йовчева Коева учител начален етап на основното образование
5. Кремена Станимирова Душева  учител в група за ЦОУД
6. Велка Георгиева Костова старши учител в група за ЦОУД
7. Гергана Стоянова Сербезова помощник на учителя; касиер
8.Иванка Петрова Герганова чистач
9.Стефан Матеев Хаджиев образователен медиатор